Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLICKÉ HODINY 2019

BIBLICKÉ HODINY 2019

Témata biblických hodin 

Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. Zjev. 1,3

1. 1. 2019

1. Sam. 16, 7 Hospodin hledí na srdce 1. Lidské oko – Boží zázrak. Jeho dokonalost nás udivuje a vede ke chvále. Žalm 119, 18. Jsme vděční za náš zrak?

2. Náš tělesný zrak nerozpoznává duchovní věci a často se mýlí. I lidé chybují, jako Samuel (6. v.) Job 42,3, Žalm. 119,67. Jedině oko Boží vidí do srdce Mat. 15, 19; Luk. 9, 47. Boží pohled může být zničující Zjev. 1, 14, ale také požehnáním Žalm 32, 8, obojí potřebujeme.

3. Samuel jest nam przykładem, zaraz zrezygnował ze swego przekonania. Słuchajmy Bożej rady w r. 2019.

6. 1. 2019

Varianta 1. dle původního programu ATM Texty: Přísl. 25:21-22, Mt 5:43-48 NEPŘÁTELÉ

1. Proč vzniká nepřátelství? Zaviněné a nezaviněné nepřátelství. Tvoje osobní zkušenost (svědectví)

2. Biblický způsob nakládání s nepřáteli. Rozdíl mezi St. zákonem a NZ.

3. Co můžeme udělat dnes pro zmírnění nepřátelství (v rodině, v církvi, ve společnosti)?

6. 1. 2019

Varianta 2. dle nového programu ATM: Text: Efez. 4,1-6. JEDNOTA V LÁSCE

1. Snášejte se v lásce - láska není pocit, není egocentrická ani podmíněná

2. Láska není souhlas s hříchem Ef. 4,15 ani relativizace hodnot

3. Kristova láska a oběť je pro nás výzvou k posvěcení Ef. 5,25-27

13. 1. 2019

Varianta 1. dle původního programu ATM: Jan 18:37-38, Jan 17:15-19 Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda

1. Objasnění pojmu „pravda“: filozofický, psychologický, biblický pohled. J. Hus a pravda.

2. Pán Ježíš je pravda. Boží Slovo je pravda. Co to znamená, jaké to má důsledky?

3. Praktický dopad života v pravdě. Opusť dnes cestu hříchu a klamu a vstup na cestu pravdy.

13. 1. 2019

Varianta 2. dle nového programu ATM: Jan 17,17-21. JEDNOTA V KRISTU

1. „Ježíš je Pán“ Fil. 2,11 - kdo toto vyznávají a žijí, mohou být jedno v Kristu

2. Pán prosí Otce o jednotu pro své následovníky - J.17,21 - co a jak pro to dělat?

3. Jedno stádo, jeden pastýř - J.10,16 - co to znamená?

20. 1. 2019

Řím.12, 3-8 - Život křesťana, obětavá služba

1. Do služby musíme vložit celou osobnost a může být vykonávána jen dle nám udělené milosti

2. Obětavá služba vyplývá z naší zodpovědnosti za „tělo Kristovo“, za společenství, sbor, skupinku, rodinu. 5.v. Náš čas je darem. Jak jim disponuji? Komu věnuji?

3. W słužbie Bogu ofiarować własne "ja", i postępować według nam udzielonej "miary wiary", w. 3.

27. 1. 2019

Ps.1 - Cztery zadania Kościoła / Žalm 1. - Čtyři úkoly církve

1. Je školou - stále se musíme učit, děláme to rádi? (učedníci)

2. Je Boží zahradou - Bůh očekává květ i ovoce. Má k tomu plné právo: Zasadil nás nad tekoucí vodou v.3. Přináším ovoce? Jan 15

3. Jest Bożym gumnem - będziemy ziarnem czy plewą? O tym decyduje nasz stosunek do Jezusa Chrystusa. / Je Božím mlatem - budeme zrnem nebo plevou? To záleží od našeho vztahu s Ježíšem Kristem. Luk. 3,17

4. Je Boží stodolou - tam se hromadí snopy, které dávají svědectví o naši práci. Budeme tam mít co zanést? Luk. 3,17

3. 2. 2019

1.Kor.1,26-31 Naší chloubou je Pán Ježíš

1. Různé náboženské skupiny mají různá poznávací znamení - my máme je Ježíše Krista

2. Pán Ježíš se sklání k prostým a obyčejným lidem, má je rád. Jsme i my takoví????

3. Chlub się Panem Jezusem, nie wstydź się GO a nie szukaj niczego poza NIM!!!

10. 2. 2019

Jan 11, 20 – 26 "Pane, kdybys byl zde... "

1. Jak rozdílné byly povahy Marty a Marie, v utrpení se jednotí v úpřimném vyznání v. 24, 32. Je to i naše zkušenost?

2. "Kdybys ty tu byl..." Kde jsi byl, když mně potkalo neštěstí, zármutek, zrada? Kde jsi byl 11. září 2001…? Pokládal jsi za důležitější jiné věci? - Nenechme se unést pochybnostmi. I ve chvílích, kdy víra slábne - On je zde, s námi. Mat. 28,20

3. "Gdybyś tu był . . . ale " w. 22. W tym "ale" jest iskierka nadziei, którą nigdy Pan Jezus nie zagasi. w. 26. Prośmy o takie "ale"!

17. 2. 2019

Mich. 6, 8 Czego żąda Pan Bóg od nas? / Co od nás Hospodin žádá? Luther: "Trzymać się Słowa Bożego, zastosowywać miłość i być pokornym przed swoim Bogiem "

1. Trzymać się Słowa Bożego. Pan Bog utożsamia się ze swoim Słowem, gdzie ma miejsce Słowo Boże, tam jest obecny i Pan Bóg. Jest zwrocone do nas osobiście i jest zawsze aktualne.

2. Konat lásku. "Láska jest činem" /past. Santarius/ který od nás mnoho vyžaduje. "Láska" indiánsky: "Mám bolest v srdci". Chodit v pokoře se svým Bohem. S „mým“ Bohem. Jinak to nedáme. 4. Mojž. 12, 3, Fi1. 2, 3,7

3. Nepožaduje toho po nás Bůh příliš mnoho? Věřme Božím zaslíbením Ef. 2,10,1. Petr 5, 5b.

24. 2. 2019

Žid. 4, 9 - 13 Boží slovo - chirurgický nástroj.

1. Je ostré jak dvousečný meč, odhaluje ohniska nákazy moje i ve sboru.

2. Proniká do nitra naší bytosti a odděluje od se to, co je tělesné, dušení ( citové), duchovní. Je živé a mocně působí, ale jeho cílem není přinášení bolesti, ale zajištěni života. Boží operace se vždycky podaří a to ve správném čase.

3. Když se člověk vrací domů po operaci, je to nádherný pocit. Mnohem větší je radost z odpočinutí v Bohu. Znáš ho? Dnes ho můžeš získat!

3. 3. 2019

Łuk. 18,31-34. "Patrzcie, idziemy do Jeruzalemu" / Hle, jdeme do Jeruzaléma

1. Patrzcie - na gotowość Jezusa poświęcić życie dla naszego zbawienia, w. 31

2. Hle - na poslušnost Ježíše vůči nebeskému Otci - nic ho nemohlo odradit Mat.16,23. Hle - na utrpení a smrt Syna Božího, kterou snášel pro lidský hřích, můj hřích.

3. Pochopil jsi již nekonečnou spasitelnou lásku Ježíše a poděkoval jsi za ni?

10. 3. 2019

Co nám zvěstuje kříž Ježíše? Jan 19,16-30

1. Jest znakiem tego, že poniósł za nas przekleństwo grzechu. Kto zawisł na krzyżu jest przeklętym przez Boga. 5. Mojż. 21, 23

2. Pán šel cestou kříže v poslušnosti Otci, naplnit do konce Jeho vůli. Fil. 2, 8 Mat. 26,39. Tato veřejně vykonána smrt je důkazem spasitelného díla Ježíše Krista Jan 19, 35

3. Pan Ježíš očekává, že i my vezmeme náš kříž a budeme ho následovat v poslušnosti Mat. 10, 38 Gal. 5, 24 Co zvěstuje kříž Ježíše Krista mně osobně?

17. 3. 2019

Łuk. 22, 14 - 23 Dziwne towarzystwo stołowe / Podivná společnost u stolu

1. Piotr - niestały, raz gorący raz zimny dla sprawy swego Mistrza, na koniec się zaparł Jan 33, 37 18, 25

2. Jan - milovaný Ježíšem, u jeho srdce Jan 13, 25, ale chtěl zahubit samařskou vesnici Luk. 9,54. Jidáš - zrádce. Bach: falešný zrádce, vražedná krev (moderní pohledy na Jidáše, které z něho činí hrdinu)

3. Ježíš - prokázal svou lásku k nim až do konce Jan 13,1. Nám všem také. I pro tebe je u tohoto stolu místo.

24. 3. 2003

Mat. 26, 36 – 46 Getsemane = lis na ovoce – obraz utrpení a z něho plynoucí ovoce

1. Utrpení /v. 38/ vede k usilovné modlitbě vlastní i ve společenství, v. 36, 37. Využíváme ji?

2. Ve zkouškách docházíme skrze modlitební zápas k plnému odevzdání se Boží vůli. V. 39. Jsme podobni Pánu nebo spíme jako učedníci? Odevzdávání se vůli Boží přináší vítězství nad sebou, nad každou situaci

3. Pierwszy krok zwycieskiego życia: pewność, jestem w ręku Bożym, więc mogę iść jego drogą, w. 46. "Wstańcie, pójdźmy! " - niech będzie wezwaniem do każdego z nas!

31. 3. 2019

Řím. 5:12-21 Mzdou hříchu je smrt …

1. Smrt není ani koncem všeho, ani nevyhnutnou součástí života, ani nástrojem přirozeného výběru v přírodě. Smrt je strašným důsledkem a odplatou za hříšné jednání člověka proti Bohu a předchází soudu (Žid. 9:27). Hříšný člověk způsobuje i násilnou smrt (vraždy, euthanasie, přerušené těhotenství, války, …).

2. Smrt je pro současnou společnost tabu. Jaký je křesťanův postoj k umírání? a. Smrt i u věřících působí zármutek (Fil. 2:27; Jan. 11:35). b. Přestože je smrt pro věřícího zisk (Fil. 1:21, 23), ve skutečnosti se ji bráníme, (2. Kor. 5:4) protože je nepřítelem (1. Kor. 15:26). c. Příprava na odchod zahrnuje i uspořádání světských věcí (2. Král. 20:1). d. Jediným spolehlivým průvodcem údolím smrti pro člověka je Ten, který již sám smrtí prošel a vrátil se (Žalm 23:4; Řím. 8:38-39).

3. Smrt nemá věčné panování pro Boží syny. Jsi Božím dítětem? (Zj. 21:3-7)

7. 4. 2019

Řím. 3:21-30 … Darem Boží milosti je život věčný.

1. Spravedlivý Boží hněv proti hříchu lidskosti (Řím. 1:18) je usmířen Ježíšovou dobrovolnou obětí – smrtí pro ty, kdo věří (25. v.; 1. Jan. 2:1-2).

2. Ospravedlnění zadarmo Boží milostí skrze víru nám zprostředkovává pokoj s Bohem a chrání nás před spravedlivým Božím hněvem. (24. , 27.-30. v.; Řím. 5:1, 9). Kristovo vykoupení (24. v.) nás zavazuje ke zbožnému a plnohodnotnému životu (1. Petr. 1:17- 20).

3. Boží milost skrze Ježíše nám přináší ztracený věčný život (Řím. 5:20-21).

14.4. 2019

Ezechiel 33, 1-11 Jsi připraven? – teď je čas příhodný.

1. Pán tě ustanovuje strážcem nad svým stádem. Vyučil tě a teď tě posílá.

2. Pán ti daruje polnici- své slovo-nemusíš se bát, že nebudeš umět, že nebudeš mít prostředky, všechno ti dá. Potřebuje jen tvou poslušnost a bdělost.

3. Pán tě posílá jako zvěstovatele dobrých zpráv ( 11v.) a je velmi dobré být zvěstovatelem dobrých zpráv.

21. 4. 2019

Velikonoce: Jan 20:1-20 Slavné zmrtvýchvstání

1. Vzkříšení je historickým faktem (text; 1. Kor. 15:3-8).

2. Ježíšovo vzkříšení zpečeťuje jeho božství (9. v.; Mat. 12:38-40). Vzkříšením Ježíše Bůh prohlašuje naše ospravedlnění od hříchu (Řím. 4:25).

3. Zmrtvýchvstání Pána Ježíše dává radostnou důvěru ve zmrtvýchvstání věřících (1. Tes. 4:13-18).

28. 4. 2019

1. Petrův 1, 3 - 6 Naděje Božího lidu

1. Bez nadziei staje się życie bezsensowne, dlatego každy człowiek stwarza sobie podstawy nadziei.

2. Bídný člověk, jehož naděje sídlí v něm samém, v jeho představách. Vždy ztroskotají, nejpozději na hranici života a smrti. Máš také vlastní konstrukci naděje? 1. Kor. 15,9 Živá naděje znovuzrozeného člověka má svůj původ výlučně ve vzkříšení Ježíše Krista.

3. V. 3 je písní díků prvních křesťanů: Radost za spasení v.6, Boží moc a ochrana v. 5, nádherný pohled do budoucnosti v. 4. Připojme se k oslavě živého Ježíše Krista v. 3.