Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLICKÉ HODINY 2018

BIBLICKÉ HODINY 2018

 Jeremiáš

1. červenec 2018

Text: Jer. 1, 1 – 3 a Zjevení 7, 13 - 17

Téma: Těžká doba

1. Svědectví (pamětníka): Nejednoduchá doba v časech komunistické totality. Jak jsme obstáli?

2. Jeremiášova doba vůbec nebyla jednoduchá. Nezadržitelně se blížil zánik Judského království. Po nadějích spojených s vládou Jóšijáše kvapem přichází neradostný konec. a. Představit dobu Jeremiášovu v historických souvislostech b. Nastínit výzvy této doby (Egyptské a Babylónské modlářství, spoléhání na mocné této doby (faraón Nekó, odklon od Hospodina) c. Jak má Boží služebník obstát v těžkých dobách?

3. Shrnutí a výzva: V každé době je možné zůstat věrným. Výzva k vytrvalosti. Zjevení 7, 13 – 17. Pro Krista můžeme a máme žít i umírat!

8. červenec 2018

Text: Jer. 1, 5 – 10,

Téma: Povolání za proroka

1. Svědectví: Jakým způsobem si tě Bůh povolal (za svoje dítě, do služby, …)?

2. Bůh si povolává svoje služebníky. Jednak si povolává svoje děti a jednak si vybírá pro konkrétní úkoly. a. Jakým způsobem oslovoval Bůh lidi kdysi ve Starém zákoně? b. Kdy tak učinil u Jeremiáše? c. Jaké způsoby používá dnes? d. Vyvolení a povolání. e. Jaká kriteria musí Boží služebník splňovat?

3. Shrnutí a výzva: Nechme se oslovit, povolat, vyzbrojit a vyslat do služby. Modleme se, ať Pán pošle další služebníky na svoji žeň. Žeň je i naší době veliká a dělníků málo.

15. červenec 2018 XCAMP

22. červenec 2018

Text: Jer. 2, 13 – 22 a 1. Jan 5, 21

Téma: Modlářství

1. Svědectví o tom, jak mne Bůh vysvobodil od hříchu (třeba modlářství)

2. Modlářství Jeremiášovy doby (bohové okolních národů jsou i v jižním Izraeli „doma“) a. Co bylo modlářským nebezpečím pro izraelity Staré smlouvy? i. Egypt – kult smrti, podsvětí, … ii. Babylón – kult nebeských těles b. Co bylo modlářským nebezpečím pro novozákonní dobu? (zákonictví) c. Existuje i dnes modlářství? Jsme v nebezpečí?

3. Shrnutí a výzva: Janovo: „Děti, varujte se modlářství.“ (1. Jan 5, 21) je aktuální a snad i akutní i dnes.

29. červenec 2018

Text: Jer. 8, 4 – 12

Téma: Pokoj anebo nepokoj?

1. Svědectví o tom, jak mne Bůh usvědčil z omylu? Kdy jsem musel přehodnotit svoje přesvědčení anebo dokonce přesměrovat život?

2. Proroci i kněží oznamují pro judský lid pokoj. Nabádají lidi, aby věřili v dobré zítřky jak pro sebe tak pro celé království. a. Boží tresty jsou odpovědí na opuštění Hospodinových řádů b. Lidé spoléhali na formální dodržování zákona c. Problém: Chamtivost a duchovní pýcha d. Problém: Lidé „odvrhli Hospodinovo slovo“ e. Vždy, když lidé odmítnou Boží slovo, objeví se problém f. Z čeho pramení Boží pokoj?

3. Shrnutí a výzva: Jak vypadá Boží pokoj? Dá se nějak vyrobit? Výzvy: Nebuďme hlasateli falešného pokoje, ale činiteli Božího pokoje. Ježíš je naším pokojem.

5. srpen 2018

Text: Jer. 12, 1 – 4

Téma: Proč se zlým daří a já zakouším jenom problémy?

1. Svědectví: Procházel jsi někdy zkouškou, kdy jsi viděl, jak se opravdu zlým daří a věrným naopak?

2. Jeremiáš řeší otázky, které už několik tisíciletí pokládají Bohu věrní a. Proč se zlým lidem tolik daří? b. Proč se naopak nedaří věřícím, slušným a věrným? c. Co na to Hospodin? Co na to Písmo? d. Jak se zachovat, když tito zlí lidé navíc mne pronásledují? (podobně jako Jeremiáše lidé, příbuzní z Anatotu, …)

3. Shrnutí a výzva: Ježíš je vzorem. On to byl, kdo nesl na svém těle zlobu všech lidí světa. Nedejme se zviklat zdarem bezbožníků.

12. srpen 2018

Text: Jer. 13, 1 – 11

Téma: Lněný pás a Jeremiáš. Boží lid, pýcha a Hospodin

1. Svědectví: Lněný pás obrazem Božího lidu, který pomyslně může a má obepínat Hospodinova bedra. Cítíš se být blízko Pána? Vždy anebo občas? Od čeho je to odvislé?

2. Jeremiáš a zničený pás a. Pás, který si pořídil na Hospodinův pokyn má jeden jediný cíl: obepínat prorokova bedra b. Pokud je pás nepoužíván, ztrácí svůj význam a svoje opodstatnění, zničí se, aniž by byl k užitku c. Krásný obraz úkolu Izraele: obepínat Hospodinova bedra. d. Izrael a Jeruzalém ve své pýše odmítli tento úkol: výsadu být blízko Hospodina e. Jak my můžeme být užitečným „lněným“ Hospodinovým „pásem“? f. Jak můžeme být jako církev i jednotlivci blízko Hospodina?

3. Shrnutí a výzva: Máme být Hospodinovým „lidem, jménem, chválou i oslavou“ (Jer. 13, 11). Sami to nezvládneme. Tento krásný úkol splníme pouze díky Ježíši a v moci Ducha svatého. a. K zapamatování: Máme být Hospodinovým „lidem, jménem, chválou a oslavou“!

19. srpen 2018

Text: Jeremiáš 15, 1- 4

Téma: Přímluvce.

1. Svědectví: Ježíš je naším Přímluvcem u Otce v nebesích. Co to pro mne znamená?

2. Jeremiáš, bezbožný lid a přímluvci a. Jaký byl hřích Izraelského národa? b. V čem bylo odpadlictví tohoto národa? c. Čím se proti Bohu provinil král Menaše? d. Význam lidí, kteří se u Boha přimlouvají za lid (Mojžíš a Samuel) e. Kdo se může a má přimlouvat za Boží lid? f. Největší Přímluvce

3. Shrnutí: Náš hřích je pro Hospodina stejně odporný jako hřích Izraelitů Jeremiášovy doby. Hřích vede ke „smrti, meči, hladu a zajetí“, hřích je duchovní smrtí, trestajícím mečem, duchovním hladem a zajetím. Máme Přímluvce.

26. srpen 2018

Text: Jeremiáš 15, 16 - 21

Téma: Jeremiáš a Boží slovo

1. Svědectví: Čím je pro mne Boží slovo? Jsou mým „veselím a radostí srdce“?

2. Jeremiáš vyznává svůj vztah k Božímu slovu a. Jeremiáš používá obraz Božího slova jako chutného jídla, po kterém touží b. Boží slovo mu dává veselí a radost srdce c. Díky Božímu slovu je nazýván Hospodinovým jménem d. Boží slovo ale z druhé stany vede k osamocenosti e. Prorok je nabádán, aby svá ústa používal pro Boží slovo f. Boží slovo v nás způsobuje to, že nás zlovolníci nepřemohou

3. Shrnutí: Boží slovo je chutné jídlo, veselí a radost. Boží slovo způsobuje ale to, že si s mnohými lidmi „nemáme co říct“. S mnohými naopak. Boží slovo má moc!

2. září 2018

Text: Jeremiáš 17, 5 - 14

Téma: Jeremiáš vede ke spoléhání na Hospodina

1. Svědectví: Kdy jsi položil svou naději v Hospodina a kdy jsi naopak důvěřoval lidem. Jak to dopadlo?

2. Jeremiáš nabádá k správnému doufání (naději, důvěře) v Hospodina a. Jak se projevuje důvěra v lidi (politiky, celebrity)? b. Proč se dostává lidem doufajícím v člověka prokletí? c. Jak se projevuje důvěra v Hospodina? d. Důvěra v Hospodina je neodmyslitelně spjata s důvěrou v Boží slovo. e. Lidé se odvracejí od Hospodina – zdroje živých vod a zahánějí žízeň kdečím f. Hospodin dává uzdravení

3. Shrnutí: Naděje je jeden z klíčových pojmů Bible. Křesťanská naděje se zakládá na Božím slitování v Ježíši Kristu. g. K zapamatování: Jer. 17, 14

9. září 2018

Text: Jeremiáš 18, 1 - 10

Téma: Jeremiáš v domě hrnčířově

1. Svědectví: Kdy jsem měl pocit, že mne můj Pán formuje? Bylo to příjemné, nepříjemné, náročné?

2. Jeremiáš je vyučován o Hospodinově jednání s Božím lidem i jednotlivci a. Má Bůh právo naložit s nějakým společenstvím anebo i s jednotlivci podle svého rozhodnutí? b. Máme anebo nemáme svobodnou vůli? c. Má smysl se proti Božímu rozhodnutí a jednání bouřit? d. Má smysl být tvárnou hlínou. e. Čím Bůh tvaruje svoje nádoby?

3. Shrnutí: Zpráva o Božím charakteru zjevovaném v dílně hrnčířově je pozitivní. Hospodin chce, abychom činili pokání a žili (byli vzácnými nádobami v Jeho ruce)

16. září 2018

Text: Jeremiáš 19, 1 - 8

Téma: Jeremiáš v Údolí syna Hinómova

1. Svědectví (z dějin a z Písma): Kdy Hospodin vyhlásil soud nad národem, který kvůli svému modlářství byl zničen?

2. Jeremiáš si má pořídit už hotovou hliněnou lahvici, která se už nedá přeformovat. Pokud je předešlá kapitola pozitivní pro možnost změny, tady dochází k Božím soudům a. Je to pomyslné pokračování příběhu z minulé kapitoly: b. Izrael, Juda, Jeruzalém se ve svém jednání zatvrdili, změna už není možná c. Čas Božích svrchovaných soudů d. Za co přicházejí Boží soudy na národy a jednotlivce e. Problém modlářství f. Problém, že dávali modlám na spálení jako zápalné oběti své děti g. Není problém interrupcí atd. obdobou modlářských praktik? h. „bohům“ dostatku a pohodlnosti jsou přinášeny lidské oběti

3. Shrnutí: Bůh umí být tvrdý a trestající. Stále je ale možnost záchrany v Ježíši Kristu!

23. září 2018

Text: Jeremiáš 23, 1 - 5

Téma: Jeremiáš a pastýři.

1. Svědectví: Kdo byl pro tebe vzorem dobrého vedoucího a pastora? Čím se vyznačoval tvůj „vzorový pastýř“?

2. Jeremiáš bojuje s politickými a hlavně duchovními přestaviteli Judského království. Je soustavně pronásledován. a. Jak vypadá dle dnešního textu špatný pastýř? b. Co dělá a co naopak nedělá? c. Jak se dá poznat dobrý pastýř? d. Je špatný pastýř výmluvou pro špatný život oveček? e. Celá 23. kapitola je popisem špatných vedoucích v Jeremiášově době f. Celé dějiny i současnost církve znají až příliš příkladů nehodných služebníků g. Zaslíbení Dobrého Pastýře

3. Shrnutí: Přes všechna selhání křesťanských vedoucích, je tady Vzor všech vzorů: Ježíš Kristus, který sám skrze svou oběť a Ducha svatého je zaslíbeným Dobrým Pastýřem.

30. září 2018

Text: Jeremiáš 30, 17 - 22

Téma: Jeremiáš prorokem obnovy.

1. Svědectví: Prožil jsi někdy něco, co lze nazvat jako obnova tvého křesťanského života? Nový začátek? Kdy to bylo a jak to probíhalo?

2. Jeremiáš zvěstuje budoucí změnu, prorokuje uzdravení, obnovení a nový začátek pro Izrael. a. Jeremiáš prorocky viděl za období Babylónského zajetí. b. Obnovu Izraele viděl ve všech oblastech c. Obnova začne od uzdravení rad, které si způsobil Izrael svou nevěrností d. Dojde i k obnovení chrámu, města i hradeb e. Izrael začne být plodný – začnou se rodit děti (prokletí Údolí syna Hinómova bude zrušeno) f. Dokonale se toto zaslíbení naplní v Ježíši

3. Shrnutí: Hospodin je Bohem nových začátků. Izraelskému národu nabízí „restart“. Izrael bude Hospodinovým lidem a lid Hospodinovým vlastnictvím. Tato zaslíbení se dokonale naplní v Ježíši Kristu a na Církvi, Beránkově Nevěstě.